Atenció domiciliària

|Alt Imatge|

Què és el SAD?

Atenció domiciliària: a casa, en les millors mans

El Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt d'activitats destinades a atendre les necessitats bàsiques, tant personals com domèstiques, d'aquelles persones que es troben en situació de dependència o de manca d'autonomia, ja sigui de manera temporal o permanent. La finalitat és facilitar la seva vida diària, millorar el seu benestar i promoure i mantenir la seva autonomia.

El serveis es presten, bàsicament, a la llar de la persona o de la seva família, i poden tenir caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu i/o rehabilitador, si s'escau. A més, donem assessorament professional a les persones cuidadores.