Política de Qualitat

|Alt Imatge|

A la FADO tenim establerta una Política de Qualitat que explicita el compromís de complir amb els requisits de qualitat que emanen de la nostra Missió. Un marc de referència per a tot el personal de la Fundació que estableix com hem d’actuar, estar i treballar, i que orienta les propostes, decisions, actituds i comportaments del dia a dia de la nostra activitat.

La Política de Qualitat fixa les següents directrius fonamentals per definir i garantir la qualitat dels nostres serveis, així com el compliment dels requisits legals, normatius i dels grups d'interès:

  • Consolidar la gestió de qualitat total i orientar-nos a les persones usuàries, identificant les seves necessitats, detectant els aspectes de satisfacció / insatisfacció de l'assistència i establint una organització en funció de les seves necessitats, en el marc d'una assistència professional i de qualitat.
  • Que el propòsit final de totes les nostres actuacions i serveis sigui el manteniment i/o millora de les capacitats de les persones usuàries, de la seva qualitat de vida i del seu benestar.
  • El tracte personalitzat i el respecte pels drets, valors i preferències de la persona, promovent la seva participació.
  • Procurar que els nostres professionals adquireixin les competències necessàries per al correcte exercici de les seves funcions, incentivant la motivació dels professionals, la confidencialitat, el treball en equip i la formació continuada.

Aquesta Política de Qualitat és coneguda per tot el personal de la FADO i es revisa de manera periòdica. En fem difusió a nivell extern a través de la web corporativa i de la Memòria d’activitat anual, i a nivell intern a través de la Intranet i a les reunions anuals de la Fundació.

Certificat de compliment dels estàndards ISO 9001:2015 del Sistema de Gestió de la Qualitat de FADO